Polityka Prywatności Klienta

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aplikacji mobilnej MeldMoto dla Klientów

Spis treści:

 • § 1 Informacje ogólne
 • § 2 Administrator danych osobowych
 • § 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
 • § 4 Kategorie danych osobowych
 • § 5 Odbiorcy danych osobowych
 • § 6 Archiwizacja danych osobowych
 • § 7 Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje
 • § 8 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 • § 9 Geolokalizacja
 • § 10 Zmiany Polityki prywatności

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej MeldMoto dla Klientów nie stanowi źródła obowiązków dla osób korzystających z Aplikacji. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Aplikacja, Warsztat, Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z Regulaminem dla Klientów https://meldmoto.pl/regulamin-klient.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez Klienta, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Ozimek, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MeldMoto Wojciech Ozimek, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skalica 18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762596425, REGON: 388840860.

We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcam do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: hello@meldmoto.pl.

Na powyższy adres można przesłać również żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.

Informuję, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. rozpatrzenia reklamacji), mogę ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

§ 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Przetwarzam dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zapewniam, że pozyskane od Ciebie dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzam dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której ten proces dotyczy. Przetwarzam tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosuję odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowuję w sposób umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Pozyskuję informacje o danych osobowych Klienta w następujący sposób:

 • a) poprzez dokonanie rejestracji Konta Klienta w Aplikacji;
 • b) poprzez wprowadzenie opinii w Aplikacji;
 • c) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail, lub formularzu kontaktowym Aplikacji;
 • d) poprzez zeskanowanie kodu QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu Klienta za pośrednictwem Aplikacji;
 • e) poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
 • f) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
 • g) poprzez zamieszczenie przez Klienta zdjęcia w profilu Klienta w Aplikacji;
 • h) poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

Informuję, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody

Warsztatu lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby na stronie lub w ramach innych kanałów komunikacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji.

Twoje dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaPrawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje
Prowadzenie statystykart. 6 ust. 1 lit. f RODOPosiadanie informacji o statystykach prowadzonych działaniach, co pozwala na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODOProwadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail.
Obsługa zgłoszeń kierowanych w wiadomości e-mail, reklamacji, innych wnioskówart. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODOUdzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi.
Zamieszczenie opinii przez Klientaart. 6 ust. 1 lit. a RODOBadanie opinii Klienta, recenzja Warsztatu.
Obsługa Konta Klientaart. 6 ust. 1 lit. a RODOZawarcie i realizacjaUmowy Usług Elektronicznych (Konta Klienta)
Zawarcie i realizacja Umowy Serwisuart. 6 ust. 1 lit. b RODOZawarcie i realizacja Umowy Serwisu lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.
Archiwizacja dokumentówart. 6 ust. 1 lit. c RODOWypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy.

Opinie. Jeżeli chcesz dodać swoją opinię o usługach Warsztatu musisz wiedzieć, że pod komentarzem mogą być widoczne Twoje dane, które zostały podane w trakcie procesu rejestracji konta Klienta lub uzupełnione w trakcie korzystania z Aplikacji, które podałeś dobrowolnie aktualizując swoje dane w Aplikacji. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia procesu zamieszczenia opinii, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci umieszczenia opinii w Aplikacji.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania opinii w Aplikacji, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie opinii wraz z danymi, których podanie było niezbędne do zamieszczenia opinii.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do opinii, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

Konto Klienta. Zakładając Konto Klienta w mojej Aplikacji przekazujesz mi swój adres e-mail. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Warsztatu.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Klienta, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia.

Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Ponadto, możesz w trakcie korzystania z Aplikacji wskazać więcej danych dotyczących Twojego Konta Klienta. Dane dotyczące Konta Klienta możesz uzupełniać lub zmieniać bezpośrednio w Aplikacji.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Klienta, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

§ 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • a) dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta w Aplikacji, w szczególności: adres e-mail;
 • b) dane osobowe podane w formularzu przy uzupełnianiu danych Konta Klienta, w szczególności: imię i nazwisko; nazwa firmy, adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres siedziby [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP], zdjęcie oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Aplikacji;
 • c) dane osobowe podane w celu zamieszczenia opinii o usłudze: imię i nazwisko, adres e-mail, dane uzupełnione przez Klienta;
 • d) dane wynikające z dowodu rejestracyjnego pojazdu w postaci informacji o modelu pojazdu Klienta, marce, wersji, wariancie, numerze VIN, pojemności silnika, mocy silnika, rodzaju paliwa, roku produkcji, dacie pierwszej rejestracji i masie;
 • e) inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Aplikacji lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

§ 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe Administrator może przekazywać:

 • a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PUODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
 • b) ponadto, w przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział moi partnerzy, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Aplikację (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, poprawianiu funkcjonalności Aplikacji, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, , podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Aplikacji, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
 • c) ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) korzystam z usług podmiotów trzecich, które stosują w Aplikacji pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w naszej Polityce Cookies https://meldmoto.pl/polityka-cookies.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mamy włączoną anonimizację Państwa numerów IP – nie przekazujemy tych danych do USA. Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

§ 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Będę przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usunę Twoje dane osobowe.

Dane przechowuję przez okresy wskazane poniżej:

Dane powiązane z procedurą zawierania, Umów Serwisu5 lat
Dane dla celów marketingowychW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail.Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
Dane zawarte w opiniachW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjamiDo czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem. Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu)
Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta lub Warsztatu5 lat
Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies)5 lat
Dane przekazane poprzez skan kodu QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu KlientaW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

§ 7 UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo uzyskania ode mnie danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe, wówczas masz prawo do:

 • a) dostępu do danych osobowych;
 • b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Ponadto, możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

W związku z prawem do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możesz również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.

Staram się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania mam prawo rozpatrzyć Twoje żądanie w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje.

Dążę do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będziesz nadal niezadowolony z uzyskanej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Moja Aplikacja, podobnie jak niemal wszystkie inne aplikacje mobilne, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka.

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Za pomocą cookies obserwuję i analizuję ruch w Aplikacji, zarządzam sesjami wszystkich użytkowników Aplikacji. Umożliwia mi to również ewentualne dopasowania odpowiednich dla Ciebie reklam.

Zgoda na cookies. Podczas rejestracji Konta Klienta w Aplikacji wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania przeze mnie plików cookies. Pamiętaj, że dokonując rejestracji swojego Konta Warsztatu akceptujesz fakt, korzystania przez moją aplikację z plików cookies technicznych, w trakcie korzystania z Aplikacji zapytam Cię o zgodę na korzystanie z pozostałych plików cookies, którą możesz zaakceptować, ale nie musisz.

Więcej informacji o „ciasteczkach” znajdziesz w Polityce Cookies https://meldmoto.pl/polityka-cookies.

§ 9 GEOLOKALIZACJA

W mojej Aplikacji możesz korzystać z usługi geolokalizacji urządzenia, z którego korzystasz w Aplikacji. Możesz z takiej możliwości skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe, a co za tym idzie Aplikacja może działać bez sprawdzania położenia Twojego urządzenia.

Do geolokalizacji urządzenia wykorzystuję Google Geocoding API oraz Google Maps SDK. Jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z geolokalizacji w Aplikacji to oznaczać to będzie, że przetwarzam Twoje dane osobowe są na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane o Twoim położeniu są przetwarzane jednorazowo, a co za tym idzie po zamknięciu Aplikacji nie będziemy widzieli żadnej informacji o Twoim położeniu. Ponadto, nie zapamiętuję informacji o tym gdzie byłeś.

Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Geocoding API oraz Google Maps SDK regulowane jest również przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, dostępnych pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.

Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.

§ 10 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze zasady Polityki prywatności w wersji 1.0 obowiązują od dnia 21 września 2021 r.

Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Aplikacji.