Regulamin Warsztatu

REGULAMIN

Aplikacji mobilnej MeldMoto dla Konta „Warsztat”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem, dostawcą i administratorem Aplikacji jest MeldMoto Wojciech Ozimek, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skalica 18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762596425, REGON: 388840860. Kontakt z Właścicielem jest możliwy pod adresem e-mail: hello@meldmoto.pl.
 2. Aplikację można pobrać na urządzenia mobilne z systemem Android ze sklepu Google Play, natomiast dla urządzeń mobilnych z systemem iOS z App Store. Osoby posiadająca Konto „Warsztat” mogą korzystać z aplikacji MeldMoto dostępnej w przeglądarce internetowej, pod adresem: https://app.meldmoto.pl/ i jej rozszerzeniami.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do usługodawców będących przedsiębiorcami korzystającymi z aplikacji mobilnej MeldMoto w ramach utworzonego konta „Warsztat”.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna dla prawidłowego korzystania z konta „Warsztat” w szczególności zarejestrowania się w aplikacji mobilnej MeldMoto jako Warsztat oraz przyjmowania rezerwowania terminów usług, uiszczania płatności i koordynowania wykonania usługi, realizowania Wycen, Serwisów a także zawierania Umów Serwisu z Klientem. Akceptacja odbywa się poprzez rejestrację użytkownika oraz potwierdzenie jego rejestracji (aktywacji) w drodze kliknięcia w link przesłany na adres e-mail użytkownika podany przy rejestracji (podwójna weryfikacja).
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez MeldMoto w aplikacji, bo kliknięciu w zakładkę Ustawienia – w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez pobranie, wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 6. Ilekroć w Regulaminie użyto wymienionych poniżej zwrotów zapisanych wielką literą, mają one znaczenie wskazane w niniejszym ustępie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  • a) Aplikacja – oprogramowanie o nazwie MeldMoto (aplikacja mobilna), przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie użytkownika, za pośrednictwem której Klient może skorzystać z pełnej funkcjonalności MeldMoto. Aplikacja MeldMoto dostępna jest również w wersji przeglądarkowej pod adresem: https://app.meldmoto.pl/.
  • b) Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzgledniająca m.in. podatek) należnego Warsztatowi za skorzystanie z usługi/usług Serwisu oraz jego/ich wykonanie, po zaakceptowaniu dokonanej przez Warsztat Wyceny, w której zawierają się również wszelkie opłaty manipulacyjne w tym prowizja operatorów płatności,
  • c) Historia Serwisów – nieodpłatna Usługa świadczona przez MeldMoto na rzecz Klienta, polegająca na zapisaniu wszystkich Serwisów przeprowadzonych/przypisanych do danego Pojazdu, które zostały opłacone przez Klienta zgodnie z treścią Regulaminu.Elementem Historii Serwisów mogą być również forografie wykonane przez Warsztat. Za zgodą Klienta, Historia Serwisów może być nieodpłatnie udostępniania innym użytkownikom Aplikacji w formie Udostępnienia Historii Serwisów przez 24 godziny od chwili udostępnienia. Osoba, której Klient udostępnił Historię Serwisów nie ma dostępu do cen, które uiścił Klient za poszczególne usługi.
  • d) Klient – użytkownik Aplikacji, każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne Konto Klienta w Aplikacji.
  • e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • f) Konto Klienta – usługa elektroniczna; prowadzone nieodpłatnie przez MeldMoto dla Klienta indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do jednego adresu e-mail i/lub numeru telefonu Klienta, będące cześcią Aplikacji i platformy MeldMoto, w którym gromadzone są dane Klienta, dane dodanych przez niego Pojazdów znajdujących się w jego posiadaniu oraz informacje o Rezerwacjach, Serwisach z jakich skorzystał i dodanych przez niego Opiniach.
  • g) Konto Pracownicze – usługa elektroniczna umożliwiająca Warsztatowi utworzenie dodatkowych kont dla użytkowników, które są połączone z głównym Kontem Warsztatu. Kontro Pracownicze posiada ograniczony dostęp do funkcjonalności Aplikacji. Użytkownik korzystający z Konta Pracowniczego może wyłącznie zarządzać systemem rezerwacji Serwisów.
  • h) Konto Warsztatu – usługa elektroniczna, prowadzone odpłatnie przez MeldMoto dla Warsztatu konto chronione hasłem i przypisane do jednego adresu e-mail i/lub numeru telefonu Warsztatu, stanowiące wyodrębnioną część Aplikacji zawierająca zbiór informacji dotyczących Warsztatu, umożliwiające Warsztatowi publikowanie ofert Serwisu wraz z orientacyjnymi Cenami, przyjmowanie Rezerwacji od Klientów, dokonywanie Wycen oraz zawieranie Umów Serwisu, przyjmowanie Płatności, a także uiszczanie opłat na rzecz MeldMoto z tytułu korzystania z Aplikacji.
  • i) MeldMoto – Wojciech Ozimek, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skalica 18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762596425, REGON: 388840860. Kontakt z Właścicielem jest możliwy pod adresem e-mail: hello@meldmoto.pl.
  • j) Okres Próbny – darmowy okres pierwszych 14 dni, w którym Warsztat może testować funkcję aplikacji MeldMoto. Warsztat może skorzystać z Okresu Próbnego wyłącznie jeden raz.
  • k) Ograniczenie dostępu – trwałe lub czasowe ograniczenie możliwości korzystanie z funkcji Aplikacji przez Warsztat, poprzez m.in. zablokowanie możliwości przyjmowania dokonywania Rezerwacji, zawierania Umowy Serwisu, czy przyjmowania Płatności.
  • l) Opinia – treść zamieszczona przez Klienta, w której dokonuje on subiektywnej oceny Serwisu zrealizowanego na jego rzecz przez Warsztat. Brak jest możliwości wystawienia Opinii za samą usługę Wyceny. Opinie są weryfikowane przez serwis MeldMoto. W serwisie zostaną zamieszczone wyłącznie zweryfikowane opinie. MeldMoto nie korzysta z firm zewnętrznych w celu administrowania system opinii.
  • m) Płatność – zapłata Ceny dokonywana przez Klienta na rzecz Warsztatu lub zapłata opłaty, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu z tytułu Wyceny,
  • n) Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, stanowiący własność Klienta lub znajdujący się w posiadaniu Klienta, którego dane zostają przypisane do Konta Klienta poprzez zeskanowanie kodu QR zamieszczonego w dowodzie rejestracyjnym.
  • o) Polityka cookies – dokument opisujący zasady korzystania przez Aplikację z ciasteczek, logów serwera i podobnych technologii internetowych, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://meldmoto.pl/polityka-cookies
  • p) Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez MeldMoto, którego aktualna treść dla Klientów znajduje się pod adresem: https://meldmoto.pl/polityka-prywatnosci-klient natomiast dla Warsztatów pod adresem: https://meldmoto.pl/polityka-prywatnosci-warsztat
  • q) Polityka zwrotów płatności[...] dokument, będący częścią niniejszego Regulaminu, opisujący zasady dokonywania zwrotów (w ramach prawa Klienta do odstąpienia od umowy).
  • r) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
  • s) Regulamin – niniejszy regulamin Stanowiący treść Umowy zawieranej przez Warsztat z MeldMoto znajdujący się w stosownej zakładce w Aplikacji, jak i pod adresem https://meldmoto.pl/regulamin-warsztat.
  • t) Regulamin Klienta – regulamin stanowiący treść Umowy zawieranej przez Klienta z MeldMoto, jak i stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny w stosowanej zakładce w Aplikacji, jak i pod adresem https://meldmoto.pl/regulamin-klient.
  • u) Rejestracja – zbiór czynności opisanych w § 3 Regulaminu skutkującym utworzeniem Konta Warsztatu.
  • v) Rezerwacja – usługa rezerwacji wybranego Serwisu w Warsztacie, dokonywana za pośrednictwem Aplikacji przez Klienta. Rezerwacja określa również dzień oraz porę planowanego wykonania Serwisu.
  • w) Serwis – usługi oferowane przez Warsztat na zasadach i w sposób opisany w ramach Aplikacji, będące przedmiotem świadczenia Warsztatu na rzecz Klienta, które mogą zostać objęte rezerwacją.
  • x) Udostępnienie Historii Serwisów – nieodpłatne udostępnienie Historii Serwisów na rzecz użytkownika innego niż Klient, do którego przypisany jest kod QR pojazdu. Udostępnienie dokonywane jest za wyłączną zgodą Użytkownika przypisanego do konkretnego kodu QR pojazdu, na okres 24 godzin. Usługa udostępnienia Historii Serwisów może być wyłączona wcześniej niż po upływie 24 godzin przez Klienta przypisanego do kodu QR pojazdu.
  • y) Umowa – oznacza Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Warsztatem, a MeldMoto, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
  • z) Umowa Serwisu – umowa serwisu (świadczenia usług) zawierana na odległość między Warsztatem a Klientem, w oparciu o oświadczenie woli Klienta w postaci przyjęcia Wyceny Serwisu dokonanej przez wybrany Warsztat. Zawarcie Umowy Serwisu powoduje obowiązek Klienta do zapłaty Ceny.
  • aa) Usługi – wszelkie Usługi świadczone droga elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Warsztatu.
  • bb) Warsztat – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Warsztatu utworzone przez MeldMoto na podstawie przeprowadzonego procesu rejestracji i aktywacji Konta Warsztatu i oferująca lub świadcząca za pośrednictwem Aplikacji Usługi - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na podstawie odrębnej umowy i regulaminu obowiązującego Warsztat.
  • cc) Wycena – odpłatna usługa zapewniana przez Warsztat w związku z Serwisem, na którą Klient wyraża zgodę pozostawiając Pojazd w Warsztacie, która ma na celu zweryfikowanie faktycznego kosztu i zakresu Serwisu, wliczona w cenę Serwisu, w przypadku rezygnacji Klienta z Serwisu traktowana jako odrębna Usługa Warsztatu płatna wg. stawki wskazanej w Regulaminie.

§ 2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji w szczególności zakres i warunki przyjmowania Rezerwacji, dokonywania Wyceny, wykonywania Serwisu, Płatności, rozliczeń dokonywanych pomiędzy MeldMoto i Warsztatem, w tym warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania Umów, Umów Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem i administratorem Aplikacji i serwisu jest MeldMoto. Autorskie prawa majątkowe do powyższych, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, należą w całości do MeldMoto.
 3. Z uwagi na stały rozwój Usług, stanu wiedzy technicznej, MeldMoto zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Aplikacji, w szczególności w ramach Aplikacji lub serwisu MeldMoto poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron lub usuniecie istniejących, a także zmianę̨ technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa zobowiązują MeldMoto do zmiany Regulaminu, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie odpowiednio Klienta i/lub Warsztatu.
 4. Aplikacja jak i serwis MeldMoto jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów prawa polskiego. MeldMoto jest zobowiązany do obsługi technicznej Aplikacji, w tym dokonywanych Rezerwacji, wystawianych Opinii i zamawianych Serwisów oraz doświadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. MeldMoto zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Aplikacji.
 5. Korzystanie z Aplikacji i jak i serwisu MeldMoto jest dobrowolne i odpłatne dla każdego Warsztatu.
 6. Warsztat zobowiązuje się̨ do zapoznania z brzmieniem Regulaminu i jego bezwzględnego przestrzegania. Korzystanie z Aplikacji i założenie Konta Warsztatu oznacza zapoznanie się, a następnie wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Warsztat zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez Aplikację, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Aplikacji: smartfon lub tablet z dostępem do internetu, kamerą oraz dostępem do urządzeń umożliwiających geolokalizację, system operacyjny iOS 10.0 (lub nowszy) lub Android SDK 27, 8.1. (lub nowszy). W przypadku korzystania z Aplikacji w wersji przeglądarkowej, minimalne wymaganie techniczne do dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 8. MeldMoto nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta lub Warsztatu, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy lub Umowy Serwisu oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również za pozbawienie Warsztatu jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Warsztaty. W celu uniknięcia wątpliwości, MeldMoto nie odpowiada za jakość wykonanych Serwisu przez Warsztat, a także nie odpowiada za niezgodność wykonanego Serwisu z treścią zamówienia wynikającego z Rezerwacji, czy Wyceny.
 9. Warsztat zobowiązany jest do:
  • a) podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym oraz nieprowadzających w błąd,
  • b) korzystania z Aplikacji w sposób wyłącznie przewidziane przez jej cel, nie wykorzystywanie Aplikacji jako nieodpłatnego źródła pozyskiwania Klienta z pominięciem MeldMoto pod rygorem odpowiedzialności finansowej opisanej w § 10 ust. 6 Regulaminu.
  • c) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych (zabronionych przez przepisy prawa), np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • d) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • e) niepodejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Aplikacji niezamówionej informacji handlowej,
  • f) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Warsztatów oraz MeldMoto,
  • g) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowienia Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Warsztat, MeldMoto podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez czasowe lub trwałe Ograniczenie Dostępu lub usunięcie Konta Warsztatu i uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji.
 11. Ograniczenie Dostępu do Konta Warsztatu następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni z uwidocznieniem na Koncie Warsztatu informacji co do przyczyny Ograniczenia Dostępu oraz daty odblokowania Konta Warsztatu. Przy 2 (słownie: drugim) Ograniczeniu Dostępu do Konta Warsztatu, MeldMoto ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Analogiczne prawo przysługuje MeldMoto po każdym kolejnym Ograniczeniu Dostępu do Konta Warsztaty, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.
 12. MeldMoto zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Konta Warsztatu w przypadku odrzucenia przez Warsztat 30 Rezerwacji w stosunkowo krótkich odstępach czasu oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Warsztatu w przypadku odrzucenia przez Warsztat 50 Rezerwacji w stosunkowo krótkich odstępach czasu.
 13. Warsztat powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Warsztatu. Podanie przez Warsztat nieprawdziwych danych, o jakich mowa w ust. 9 lit. a może skutkować rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym wezwaniu do podania prawdziwych lub nie wprowadzających niewprowadzających w błąd danych, widocznym w Koncie Warsztatu, z wyznaczeniem 7-dniowego terminu na wywiązanie się z takiego obowiązku oraz informacją, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Warsztat może posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Aplikacji. W przypadku rejestracji drugiego konta dla tego samego Warsztatu, MeldMoto posiada prawo jego niezwłocznego usunięcia.
 15. Konto Warsztatu jest przypisane wyłącznie konkretnemu użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta Warsztatu na rzecz innych podmiotów, jak i zakaz udostępniania Konta Warsztatu (danych dostępowych do niego) innym podmiotom, za wyjątkiem sukcesji uniwersalnej następującej z mocy prawa przewidzianej w polskim prawie. Ponadto Aplikacja umożliwia logowanie się na jedno Konto Warsztatu na kilku urządzeniach jednocześnie, poprzez podpięcie do nich konta pracownika - tylko w przypadku, gdy użytkownikami aplikacji są pracownicy lub współpracownicy właściciela Warsztatu. MeldMoto nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienia loginu i hasła do Konta Warsztatu przez właściciela Warsztaty osobom nieupoważnionym.
 16. Warsztat jest uprawniony do rejestracji maksymalnie 5 Kont Pracowniczych. Warsztat jest uprawniony do rejestracji Kont Pracowniczych, jak i odbioru uprawnień (likwidacji) Kont pracowniczych. Warsztat ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie systemem rezerwacji przez użytkowników posiadających dostęp do Kont Pracowniczych. Warsztat ma wgląd do historii Kont Pracowniczych.
 17. Zabrania się Warsztatowi korzysta z Aplikacji w celu prowadzenia działalnościć́ konkurencyjnej względem innych Warsztatów lub MeldMoto, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też doprowadzanie do zawarcia Umowy Serwisu lub umowy o podobnych elementach przedmiotowo istotnych co Umowa Serwisu z pominięciem MeldMoto i płatności w Aplikacji. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy oraz bezpowrotnym usunięciem Konta Warsztatu, a także naliczeniem kary umownej o której mowa w § 10 Regulaminu.

§ 3 REJESTRACJA ORAZ LOGOWANIE DO APLIKACJI

 1. Rejestracji Konta Warsztatu można dokonać poprzez dokonanie następujących czynności:
  • a) wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji udostępnionego w Aplikacji,
  • b) akceptację Regulaminu poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
  • c) opłacenia opłaty abonamentowej, po zakończeniu darmowego 14 dniowego okresu próbnego, o której mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu,
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji przez Warsztat tj. z możliwości przyjmowania płatności za Wycenę oraz wykonany Serwis – Warsztat zobowiązany jest podać następujące dane:
  • Oznaczenie typu działalności: (Spółka (wszystkie rodzaje), fundacja lub Jednoosobowa działalność gospodarcza),
  • Wskazanie firmy podmiotu/nazwy, adres e-mail,
  • Wskazanie numerów KRS, REGON, NIP
  • Dane osoby odpowiedzialnej, legalnego reprezentanta podmiotu w tym imię, nazwisko, ulica, numer, miasto, kod pocztowy, kod ISO kraju, data urodzin, kod ISO narodowości,
  • adres siedziby podmiotu (ulica, numer, miasto, kod pocztowy, kod ISO kraju)
 3. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między Warsztatem, a MeldMoto, której przedmiotem jest świadczenia Usług.
 4. Warsztat może uzyskać dostęp do Konta Warsztatu (logowanie) poprzez formularz logowania dostępny w Aplikacji lub serwisie MeldMoto (aplikacja w wersji przeglądarkowej). Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail wskazanego podczas Rejestracji i powiązanego z nim hasła.
 5. MeldMoto zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Warsztatu podanych podczas Rejestracji, w szczególności pod kątem ich zgodności z publicznymi rejestrami takimi jak KRS, CEiDG, rejestr podatników VAT.

§ 4 PRZYJMOWANIE REZERWACJI I REALIZACJA SERWISÓW

 1. Rezerwacje mogą być przyjmowane jedynie przez zarejestrowane Warsztaty w czasie Okresu Próbnego lub które po zakończeniu Okresu Próbnego uiściły opłatę abonamentową za dany Okres Rozliczeniowy.
 2. Jeden Klient może dokonywać wielu Rezerwacji u różnych Warsztatów. Jeden Warsztat może przyjmować wiele Rezerwacji od różnych Klientów i realizować Serwisy różnych Klientów w tym samym czasie (jeśli tylko pozwala mu na to zaplecze logistyczne).
 3. Warsztat przyjmuje do wiadomości, że z chwilą Rezerwacji Klient nabywa prawa do skorzystania z wybranego Serwisu w wybranych Warsztacie oraz prawo do odpłatnej usługi Wyceny, w terminie i miejscu wskazanym w Rezerwacji po odpowiednim potwierdzeniu przez Warsztat rezerwacji i jej dokładnej godziny. Warsztat zobowiązany jest przyjąć dostarczony przez Klienta Pojazd w miejscu, gdzie ma być realizowany Serwis w czasie umożliwiającym realizację Rezerwacji w terminie przez Klienta wybranym. Jednocześnie Warsztat zobowiązany jest zapewnić odpowiednie dla Pojazdu warunki jego przechowania, ponosi również pełną odpowiedzialność za kradzież, utratę, uszkodzenie, zniszczenie Pojazdu od momentu jego przekazania przez Klienta do jego wydania.
 4. Klient i Warsztat mają prawo odwołać Rezerwację w każdym czasie, co może nastąpić:
  • a) poprzez Konto Klienta, gdy Rezerwację odwołuje Klient,
  • b) poprzez konto Warsztatu, gdy Rezerwację odwołuje Warsztat, przy czym odwołanie takie jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub w przypadku braku towarów potrzebnych do realizacji Serwisu objętego Rezerwacją, a Warsztat każdorazowo zobligowany jest do podania alternatywnego terminu Rezerwacji. Warsztat zostanie poinformowany o odwołaniu Rezerwacji za pośrednictwem Konta Warsztatu w Aplikacji lub poprzez adres e-mail wskazany w Koncie Warsztatu. Klient zostanie poinformowany o odwołaniu Rezerwacji za pośrednictwem konta Klienta w Aplikacji, a dodatkowo adresu e-mail lub numeru telefonu podanego w Koncie Klienta.
 5. Cena wskazana w Aplikacji jako cena Serwisu jest ceną orientacyjną, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego – jest informacją handlową Warsztatu i stanowiącą zaproszenie do negocjacji, ustalona jest na bazie ustandaryzowania wyceny danego Serwisu dla różnych pojazdów. Cena może ulec zmianie na skutek Wyceny dokonanej na miejscu przez Warsztat w odniesieniu do konkretnego Pojazdu.
 6. Warsztaty zobowiązane są podawać swoje Ceny w Aplikacji jak i cenę ostateczną ustaloną na skutek Wyceny z uwzględnieniem Prowizji MeldMoto. Oznacza to, że od zapłaconej przez Klienta kwoty – każdej płatności MeldMoto przysługiwać będzie prowizja w wysokości 6% ( w tym wliczona jest już prowizja dla operatorów płatności).Warsztat wyraża zgodę na jej pobranie przez MeldMoto przed transferem środków na rzecz Warsztatu.
 7. Aplikacja MeldMoto umożliwia wysłanie sms-a do Klienta, na wskazany przez niego numer telefonu, przypominającą o dacie i adresie realizacji Serwisu.
 8. Z chwilą dostarczenia Pojazdu do Warsztatu, Warsztat przystępuje niezwłocznie do dokonania Wyceny. Klient zostanie poinformowany w postaci powiadomienia w Aplikacji o weryfikacji Wyceny i finalnej Cenie Serwisu. Akceptacja lub odrzucenie Wyceny Serwisu odbywa się poprzez wybór stosownej opcji w Aplikacji. W przypadku podania przez Klienta numery telefonu, Warsztat ma prawo skontaktować się z Klientem w celu poproszenia go o akceptację lub odrzucenie Wyceny w Aplikacji. W przypadku akceptacji Wyceny dochodzi do zawarcia Umowy Serwisu między Klientem, a Warsztatem a usługa Wyceny zostanie wliczona w zaakceptowaną cenę Serwisu (brak odrębnej odpłatności). W przypadku odrzucenia Wyceny i odmowy zawarcia Umowy Serwisu Klient zostanie obciążony na rzecz Warsztatu zryczałtowaną płatnością za usługę Wyceny w kwocie 50,00 (pięćdziesiąt) złotych na co Klient wyraża zgodę poprzez dokonanie Rezerwacji i dostarczenie Pojazdu do wybranego Warsztatu.
 9. Stronami zawartej w sposób opisany w ust. 3-7 Umowy Serwisu są zawsze Klient i Warsztat, a MeldMoto udostępnia im jedynie Aplikację i/lub serwis pośredniczący i umożliwiający im zawarcie Umowy Serwisu. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Serwisu w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci stosownej zakładki w Aplikacji i przesłania podsumowania Umowy Serwisu na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji Konta Klient
 10. W przypadku, gdy wolą Klienta jest otrzymanie faktury od Warsztatu, Klient powinien go poinformować za pomocą opcji "Wiadomość dla Warsztatu", podając jednocześnie co najmniej właściwy NIP jeszcze przed dokonaniem Płatności. Odpowiedzialność za wystawienie prawidłowej faktury zgodnie z żądaniem Klienta spoczywa wyłącznie na Warsztacie. Warsztat nie może odmówić wystawienia faktury VAT, jeśli zażąda tego Klient.
 11. Umowa Serwisu zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem Klienta oraz niniejszym Regulaminem. 11.Warsztaty zobowiązane są świadczyć Serwis z zachowaniem należytej staranności i dostarczać w ramach Serwisów przedmiotu, towary wolne od wad.
 12. Warsztaty zobowiązane są świadczyć Serwis z zachowaniem należytej staranności i dostarczać w ramach Serwisów przedmiotu, towary wolne od wad.
 13. Rezerwacje można przyjmować 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku z wyłączeniem przerw technicznych w działaniu Aplikacji.
 14. Po akceptacji Wyceny i potwierdzeniu Serwisu przez Klienta oraz zawarciu Umowy Serwisu, Klient zobowiązany jest do opłacenia Serwisu niezwłocznie od dnia akceptacji Wyceny, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 15. Warsztat przyjmuje do wiadomości, że Umowa Serwisu może zostać zawarta przez Klienta (posiadacza, a nie właściciela Pojazdu) na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązania wobec Warsztatu pozostaje Klient.
 16. Warsztat ma możliwość wygenerowania raportu w formie PDF z przeprowadzanego Serwisu, który może zostać wydrukowany, przesłany na wskazany adres e-mail lub w inny sposób przekazany Klientowi.
 17. Warsztat ma możliwość dodać fotografie Pojazdu do Panelu Klienta. Fotografie będą określać, czy zostały wykonane przed, w trakcie, czy po Serwisie. Warsztat ma prawo zdjęcia dodać, przeglądać, usunąć. Klient ma możliwość wyłącznie obejrzeć fotografie, bez możliwości ich modyfikacji.
 18. Warsztat ma możliwość dodać notatki głosowe dotyczące Serwisu, w Panelu Klienta. Klient ma możliwość wyłącznie odsłuchać notatki głosowe, bez możliwości ich modyfikacji.
 19. Warsztat ma możliwość samodzielnego dodania (przyjęcia) Serwisu poprzez jej wpisania na Koncie Warsztatu. W takim przypadku Warsztat w pełni odpowiada za przekazanie klauzuli informacyjnej RODO danego Warsztatu na rzecz klienta i uzyskania odpowiednich, prawidłowych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. Warsztat odpowiada za legalność przetwarzania danych osobowych Klienta w aplikacji MeldMoto, o ile Warsztat wpisze w przyjęciu dane osobowe Klienta (istnieje możliwość przyjęcia bez podawania danych osobowych).

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje Płatności za Serwis na rzecz Warsztatu po akceptacji Wyceny a przed wykonaniem Serwisu lub za usługę Wyceny w przypadku jej odrzucenia, a także w przypadku zaakceptowania Usług Dodatkowych bezpośredni na rzecz Warsztatu lub za pośrednictwem Aplikacji i udostępnionej platformy płatności.
 2. W przypadku gdy Klient nie dochowa warunków Płatności, w szczególności w zakresie kwoty lub terminu, Warsztat może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia mu o obowiązku Płatności telefonicznie lub za pośrednictwem powiadomienia w Aplikacji i w przypadku dalszego nieopłacenia Serwisu odstąpić od Umowy Serwisu w przypadku gdy Klient nie dokona płatności po dodatkowym wezwaniu do dokonania Płatności.
 3. Płatność za pomocą usługi MangoPay może nastąpić z wykorzystaniem następujących metod płatności:
  • a) szybki przelew elektroniczny z wykorzystaniem systemów elektronicznej bankowości banku Klienta,
  • b) karta płatnicza – której dane Klient może przypisać do Konta Klienta,
  • c) płatność w systemie BLIK.
 4. Usługi płatnicze umożliwiające realizację Płatności są świadczone przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.
 5. MeldMoto nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). MeldMoto przetwarza wyłącznie informacje dotyczące Płatności w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Warsztatu lub dokonania zwrotu Płatności na rzecz Klienta.
 6. Klient nie ponosi dodatkowej opłaty z tytułu kosztu realizacji Płatności.
 7. Warsztat akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu płatności i polityki zwrotów MangoPay dostępnej pod adresem strony internetowej: https://www.mangopay.com/terms/MANGOPAY_Terms-PL.pdf oraz https://www.mangopay.com/update-terms/

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SERWISU

 1. Warsztat zobowiązuje się respektować zasady odstąpienia od Umowy Serwisu przewidziane w § 6 Regulaminu Klienta oraz te wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W przypadku dokonania Zwrotu Płatności dokonanej przez Klienta, MeldMoto zwraca kwotę prowizji Warsztatowi proporcjonalnie do wysokości kwoty zwróconej Klientowi przez Warsztat.

§7 ZASADY KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA OPINII WARSZTATOM

 1. Warsztat przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Klienci mają możliwość wystawienia subiektywnych Opinii na temat dokonanego Serwisu na zasadach określonych w §7 Regulaminu Klienta.
 2. Warsztat może zgłosić MeldMoto Opinię, jeśli zachodzi podejrzenie, że narusza ona Regulamin Klienta lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zgłoszenie należy dokonać poprzez kontakt z MeldMoto w formie zgłoszenia w Aplikacji w zakładce „Zgłoś błąd” lub na adres e- mail: kontakt@meldmoto.pl.
 3. MeldMoto weryfikuje Opinie Klientów. Osoby, które nie skorzystały z usług MeldMoto nie mogą wystawić oceny. MeldMoto nie korzysta z zewnętrznych firm świadczących usługi administrowania opiniami.

§8 PROCEDURY REKLAMACYJNE, RĘKOJMIA, WSPÓŁDZIAŁANIE MELDMOTO I WARSZTATU

 1. Warsztat zobowiązuje się współpracować z MeldMoto w celu zapewnienia należytej obsługi roszczeń reklamacyjnych Klientów. Warsztat zobowiązany jest respektować postanowienia §8 i §9 Regulaminu Klienta.
 2. Warsztat ponosi wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, z którymi zawarli Umowę Serwisu, odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Serwisu (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Stosownie do treści art. 558 § 1 Kodeksy Cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Warsztatu z tytułu rękojmi w odniesieniu do Klientów będącymi Przedsiębiorcami, których nie można uznać w świetle przepisów prawa za Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 3. Zasady rozpatrywania reklamacji w ramach rękojmi opisane są w § 9 Regulaminu Klienta.
 3. Warsztat wyraża zgodę na możliwość pośredniczenia MeldMoto w procedurze reklamacyjnej.

§ 9 ZASADY ROZLICZEŃ W MELDMOTO

 1. Korzystanie z Aplikacji i związanych z nią Usług wynikających z zawartej z MeldMoto Umowy jest odpłatne, z wyłączeniem okresu pierwszych 14 dni (Okres Próbny).
 2. Za możliwość korzystania z Aplikacji oraz Konta Warsztatu, Warsztat zobowiązany jest uiszczać z góry miesięczną opłatę abonamentową w kwocie 99,00 zł netto, powiększoną o należny podatek. Umowa pomiędzy MeldMoto a Warsztatem zawierana jest na czas określony, 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych.
 3. Po zakończeniu pierwszych dwunastu miesięcy kalendarzowych, umowa pomiędzy MeldMoto a Warsztatem przechodzi na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Strony zgodnie z postanowieniami §9.
 4. MeldMoto zastrzega sobie możliwość podniesienia opłaty abonamentowej oraz wprowadzenia pakietów przewidujących możliwość opłacenia z góry abonamentu za okresy dłuższe niż jeden rok. W przypadku zmiany wysokości opłaty abonamentowej, Warsztatowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.
 5. W ramach wynagrodzenia dodatkowego (Prowizja), Warsztat zobowiązany jest uiścić na rzecz MeldMoto prowizję w wysokości 6% wartości brutto każdego dokonanego Serwisu, do którego realizacji doszło na skutek skorzystania przez Klienta lub Warsztat z Aplikacji bądź na skutek zawarcia Umowy Serwisu. Warsztat wyraża zgodę na potrącenie z kwoty przekazywanej Warsztatowi środków stanowiących równowartość prowizji.
 6. W odniesieniu do płatności Klientów realizowanych przelewem tradycyjnym, Warsztat otrzyma comiesięczne zestawienie płatności i należnej MeldMoto prowizji, którą Warsztat zobowiązany jest uiścić na rzecz MeldMoto w terminie 7 dni od dnia otrzymania zestawienia. Warsztat wyraża zgodę na przesłanie zestawienia drogą e-mail, na adres e-mail powiązany z Kontem Warsztatu. W takim przypadku termin siedmiodniowy należy liczyć od dnia wysłania wiadomości e-mail przez MeldMoto.
 7. Wszelkie zmiany płatności polegające na podniesieniu opłat o których mowa w niniejszym paragrafie wchodzę w życie z następnym pełnym miesiącem kalendarzowym od ich wprowadzenia i zamieszczenia w Aplikacji. W odniesieniu do innych zmian wchodzą one w życie, z dniem ich wprowadzenia i zamieszania w Aplikacji.
 8. MeldMoto umożliwia skorzystania przez Warsztat z darmowego Okresu Próbnego. Okres Próbny trwa 14 dni, licząc od dnia rejestracji Konta Warsztatu w MeldMoto. Po zakończeniu Okresu Próbnego, Warsztat ma możliwość usunięcia Konta bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku chęci dalszego posiadania Konta Warsztat i w sytuacji, gdy Warsztat nie usunie Konta, MeldMoto 15 dnia od rejestracji Konta Warsztatu, pobierze pierwszą opłatę z karty, która została podana przy Rejestracji.
 9. Każdy Warsztat może skorzystać z Okresu Próbnego wyłącznie jeden raz. Każda próba ominięcia jednorazowego skorzystania z darmowej usługi Okresu Próbnego może prowadzić do blokady Konta Warsztatu.

§ 10 UMOWA Z MELDMOTO, CZAS TRWANIA, ZASADY JEJ ROZWIĄZANIA ORAZ OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO KONTA KLIENTA

 1. Umowa z MeldMoto zostaje zawarta na czas określony 12 (dwunastu) miesięcy z chwilą zakończenia 14-dniowego Okresu Próbnego. Po okresie 12 miesięcy, umowa przechodzi na czas nieokreślony.
 2. W odniesieniu do Umowy, która jest zawarta na czas nieokreślony, może ona zostać rozwiązana przez Warsztat w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przy czym w przypadku rozwiązania Umowy przez Warsztat w trakcie trwania opłaconego miesiąca, MeldMoto nie ma obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Warsztat ma prawo korzystać z usług MeldMoto do końca okresu, na który ma skutecznie wykupiony dostęp.
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wybranie i potwierdzenie w Aplikacji opcji „Usuń Konto” w Koncie Warsztatu lub poprzez pocztę elektroniczną (wysłanie wiadomości o stosownej treści wyrażającej chęć rozwiązania Umowy z adresu e-mail przypisanego do Konta Warsztatu na adres mailowy MeldMoto: rezygnacja@meldmoto.pl).
 4. Umowa z Warsztatem może zostać rozwiązana przez MeldMoto:
  • a) w każdy przypadku - z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w którym złożone zostało oświadczenie MeldMoto o wypowiedzeniu.
  • b) bez okresu wypowiedzenia w sytuacjach określonych w Regulaminie.
 5. Rozwiązanie Umowy wywołuje skutek w postaci usunięcia Konta Warsztatu. Przy czym dane znajdujące się na Koncie Warsztatu a odnoszące się do jego Rezerwacji, wykonanych Serwisów i Opinii dotyczących danego Warsztatu zostaną zapisane w ramach kopii zapasowej i będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od dnia usunięcia Konta Warsztatu. Warsztat przy ponownej rejestracji Konta Warsztatu z podaniem adresu e-mail poprzednio przypisanego do Konta Warsztatu, uzyskuje dostęp do danych historycznych, jeśli ponowna rejestracja nastąpi w okresie przechowywania danych dot. usuniętego Konta Warsztatu.
 6. W następujących przypadkach MeldMoto będzie uprawniony do naliczenia Warsztatowi kar umownych, w przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 9 Regulaminu, w wysokości 50.000,00 zł. za każdorazowe naruszenie. Zastrzeżenie jak i zapłata przez Warsztat w/w kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez MeldMoto odszkodowania od Warsztatu na zasadach ogólnych.

§ 11 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI MELDMOTO

 1. MeldMoto na skutek zawarcia Umowy udostępnia Warsztatom jedynie instrument pozwalający na przyjmowanie Rezerwacji, zamieszczenia oferty Serwisów i ich realizację, zawieranie Umowy Serwisu i otrzymywanie Opinii na temat Warsztatu. MeldMoto nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert, jakość, wadliwość lub przydatność Serwisu sposób świadczenia usług w ramach Serwisu oferowanych przez Warsztat.
 2. MeldMoto nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczenia usług płatniczych przez dostawców, o których mowa w Regulaminie.
 3. Warsztat świadczy usługi Serwisu na rzecz Klienta w swoim imieniu i na własny rachunek, ponosząc pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zawartej z Klientem za pośrednictwem Aplikacji Umowy Serwisu.
 4. MeldMoto dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja była dostępna w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od MeldMoto zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji.
 5. MeldMoto zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji. Prawo takie nie rodzi obowiązku naprawienia jakiejkolwiek szkody Warsztatowi zarówno w zakresie szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.
 6. MeldMoto wykonuje kopie zapasowe danych codziennie, które są z kolei przechowywane przez okres 2 lat od ich utrwalenia.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY REGULAMINU

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umowy i Umów Serwisu jest prawo polskie.
 2. MeldMoto i Warsztat wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy jak i Regulaminu zobowiązują się w pierwsze kolejności rozwiązywać w drodze negocjacji i polubownie. W przypadku konieczności dochodzenia swoich praw przed sądem, właściwym miejscowo sądem powszechnym dla wszelkich spraw o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie sąd właściwy dla siedziby MeldMoto.
 3. MeldMoto zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie (z zastrzeżeniem innych zmian wymienionych w Regulaminie powyżej), w każdym czasie na zasadach opisanych poniżej.
 4. Zmiana Regulaminu może nastąpić z następujących przyczyn:
  • a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce mających wpływ na treść Regulaminu,
  • b) zmian technicznych w ramach Aplikacji lub jej funkcjonalności,
  • c) zmian zakresu świadczonych przez MeldMoto usług,
  • d) zmian redakcyjnych lub językowych,
  • e) zmian organizacyjnych,
  • f) ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności,
 5. O dokonanych zmianach w Regulaminie Warsztat zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązanej z Kontem Warsztatu, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie, chyba że co innego będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. MeldMoto może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji lub jej użytkowników.
 6. Warsztat zobowiązany jest śledzić również na bieżąco zmiany treści Regulaminu Klienta. Ilekroć w Regulaminie Klienta znajdują się postanowienia dot. praw i obowiązków Klienta lub Warsztatu, Warsztat zobowiązany jest respektować te postanowienia. W przypadku rozbieżności w tym zakresie między treścią Regulaminu, a Regulaminu Klienta – pierwszeństwo ma Regulamin Klienta.
 7. Warsztat ma prawo żądać (w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianie Regulaminu) rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Warsztatu poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub w formie e-mail. Stosowne oświadczenie powinno zostać przesłane na adres e-mail MeldMoto: rezygnacja@meldmoto.pl bądź za pomocą opcji usunięcia konta dostępnej w Aplikacji.

§ 13 WSPARCIE TECHNICZNE

 1. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować pod adres email: pomoc@meldmoto.pl

Regulamin dla Warsztatów, wersja 2.0 z dn. 16.11.2022 r.