Regulamin Klienta

REGULAMIN

Aplikacji mobilnej MeldMoto dla Konta „Klient”

Drogi Użytkowniku!

Dziękujemy za pobranie naszej Aplikacji MeldMoto.

Przed rozpoczęciem korzystania z niej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Regulamin wyjaśnia sposób i zasady działania Aplikacji, w szczególności sposób dokonywania rezerwacji serwisów, płatności czy procedurę reklamacji.

Pamiętaj, że nasza Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związanego z działaniem naszej Aplikacji, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym: – żadnego pytania nie pozostawimy bez odpowiedzi!

Życzymy przyjemnego korzystania z Aplikacji, Zespół MeldMoto

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem, dostawcą i administratorem Aplikacji jest MeldMoto Wojciech Ozimek, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skalica 18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762596425, REGON: 388840860. Kontakt z Właścicielem jest możliwy pod adresem e-mail: hello@meldmoto.pl.
 2. Aplikację można pobrać na urządzenia mobilne z systemem Android ze sklepu Google Play, natomiast dla urządzeń mobilnych z systemem iOS z App Store. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących zarówno Konsumentami, Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z aplikacji mobilnej MeldMoto w ramach utworzonego konta „Klient”.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna dla prawidłowego korzystania z konta „Klient”, w szczególności zarejestrowania się w aplikacji mobilnej MeldMoto jako Klient, rezerwowania terminów usług, uiszczania płatności i koordynowania wykonania usługi. Akceptacja odbywa się poprzez rejestrację użytkownika oraz potwierdzenie jego rejestracji (aktywacji) w drodze kliknięcia w link przesłany na adres e-mail użytkownika, podany przy rejestracji (podwójna weryfikacja).
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez MeldMoto w Aplikacji, po kliknięciu w zakładkę Ustawienia – w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez pobranie, wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 5. Ilekroć w Regulaminie użyto wymienionych poniżej zwrotów zapisanych wielką literą, mają one znaczenie wskazane w niniejszym ustępie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  • a) Aplikacja – oprogramowanie o nazwie MeldMoto (aplikacja mobilna), przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie) użytkownika, za pośrednictwem której Klient może skorzystać z pełnej funkcjonalności MeldMoto.
  • b) Klient – użytkownik Aplikacji, każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne Konto Klienta w Aplikacji.
  • c) Konto Klienta – usługa elektroniczna; prowadzone nieodpłatnie przez MeldMoto dla Klienta indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do jednego adresu e-mail i/lub numeru telefonu Klienta (loginu), będące częścią Aplikacji, w którym gromadzone są dane Klienta, dane dodanych przez niego do Konta Klienta pojazdów znajdujących się w jego posiadaniu oraz informacje o Rezerwacjach, Serwisach z jakich skorzystał i dodanych przez niego Opiniach.
  • d) Konto Warsztatu – usługa elektroniczna, prowadzone odpłatnie przez MeldMoto dla Warsztatu konto chronione hasłem i przypisane do jednego adresu e-mail i/lub numeru telefonu Warsztatu stanowiące wyodrębnioną cześć Aplikacji zawierająca zbiór informacji dotyczących Warsztatu, umożliwiające Warsztatowi publikowanie ofert Serwisu wraz z orientacyjnymi Cenami, przyjmowanie Rezerwacji od Klientów, dokonywanie Wycen oraz zawieranie Umów Serwisu, przyjmowanie Płatności, a także uiszczanie opłat na rzecz MeldMoto z tytułu korzystania z Aplikacji.
  • e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • f) MeldMoto – MeldMoto Wojciech Ozimek, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skalica 18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762596425, REGON: 388840860. Kontakt z Właścicielem jest możliwy pod adresem e-mail: hello@meldmoto.pl.
  • g) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej
  • h) Warsztat - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Warsztatu utworzone przez MeldMoto na podstawie przeprowadzonego procesu rejestracji i aktywacji Konta Warsztatu i oferująca lub świadcząca za pośrednictwem Aplikacji Serwisy - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na podstawie odrębnej umowy i regulaminu obowiązującego Warsztat.
  • i) Serwis – usługi oferowane przez Warsztat na zasadach i w sposób opisany w ramach Aplikacji, będące przedmiotem świadczenia Warsztatu na rzecz Klienta i które mogą zostać objęte rezerwacją.
  • j) Wycena – odpłatna usługa zapewniana przez Warsztat w związku z Serwisem, na którą Klient wyraża zgodę pozostawiając Pojazd w Warsztacie, która ma na celu zweryfikowanie faktycznego kosztu i zakresu Serwisu, wliczona w cenę Serwisu, w przypadku rezygnacji Klienta z Serwisu traktowana jako odrębna Usługa Warsztatu płatna wg. stawki wskazanej w Regulaminie.
  • k) Usługi – wszelkie Usługi świadczone droga elektroniczną przez MeldMoto za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Klienta.
  • l) Usługa Dodatkowa – usługi zaoferowane Klientowi za pośrednictwem aplikacji przez Warsztat w toku wykonywania Serwisu, jeżeli pracownik Warsztatu uzna, że są one uzasadnione zważywszy na wykonanie Serwisu z należytą starannością.
  • m) Opinia – treść zamieszczona przez Klienta, w której dokonuje on subiektywnej oceny Serwisu zrealizowanego na jego rzecz przez Warsztat. Brak jest możliwości wystawienia Opinii za samą usługę Wyceny.
  • n) Ograniczenie dostępu – trwałe lub czasowe ograniczenie możliwości korzystanie z funkcji Aplikacji przez Warsztat, poprzez m.in. zablokowanie możliwości przyjmowania dokonywania Rezerwacji, zawierania Umowy Serwisu czy przyjmowania Płatności.
  • o) Historia Serwisów – nieodpłatna Usługa świadczona przez MeldMoto na rzecz Klienta, polegająca na zapisaniu wszystkich Serwisów przeprowadzonych/przypisanych do danego Pojazdu, które zostały opłacone przez Klienta zgodnie z treścią Regulaminu. Za zgodą Klienta, Historia Serwisów może być nieodpłatnie udostępniania innym użytkownikom Aplikacji w formie Udostępnienia Historii Serwisów przez 24 godziny od chwili udostępnienia. Osoba, której Klient udostępnił Historię Serwisów nie ma dostępu do cen, które uiścił Klient za poszczególne usługi.
  • p) Rejestracja – zbiór czynności opisanych w § 3 Regulaminu skutkującym utworzeniem Konta Klienta.
  • q) Regulamin – niniejszy regulamin Stanowiący treść Umowy zawieranej przez Klienta z MeldMoto, znajdujący się w stosownej zakładce w Aplikacji, jak i pod adresem https://meldmoto.pl/regulamin-klient,
  • r) Rezerwacja – usługa rezerwacji wybranego Serwisu w Warsztacie, dokonywana za pośrednictwem Aplikacji przez Klienta. Rezerwacja określa również dzień oraz porę planowanego wykonania Serwisu,
  • s) Płatność – zapłata Ceny dokonywana przez Klienta na rzecz Warsztatu lub zapłata opłaty, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu z tytułu Wyceny,
  • t) Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca m.in. podatek) należnego Warsztatowi za skorzystanie z usługi/usług Serwisu oraz jego/ich wykonanie, po zaakceptowaniu dokonanej przez Warsztat Wyceny, w której zawierają się również wszelkie opłaty manipulacyjne, w tym prowizja operatorów płatności,
  • u) Umowa – oznacza Umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Klientem, a MeldMoto, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
  • v) Umowa Serwisu – umowa serwisu (świadczenia usług) zawierana na odległość między Warsztatem, a Klientem w oparciu o oświadczenie woli Klienta w postaci przyjęcia Wyceny Serwisu dokonanej przez wybrany Warsztat. Zawarcie Umowy Serwisu powoduje obowiązek Klienta do zapłaty Ceny.
  • w) Polityka zwrotów płatności – dokument, będący częścią niniejszego Regulaminu, opisujący zasady dokonywania zwrotów (w ramach prawa Klienta do odstąpienia od umowy).
  • x) Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez MeldMoto, którego aktualna treść dla Klientów znajduje się pod adresem: https://meldmoto.pl/polityka-prywatnosci-klient natomiast dla Warsztatów pod adresem: https://meldmoto.pl/polityka-prywatnosci-warsztat.
  • y) Polityka cookies – dokument opisujący zasady korzystania przez Aplikację z ciasteczek, logów serwera i podobnych technologii internetowych, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://meldmoto.pl/polityka-cookies.
  • z) Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, stanowiący własność Klienta lub znajdujący się w posiadaniu Klienta, którego dane zostają przypisane do Konta Klienta poprzez zeskanowanie kodu QR zamieszczonego w dowodzie rejestracyjnym.

§ 2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności zakres i warunki dokonywania Rezerwacji, wyboru Serwisu i wystawiania Opinii, w tym warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania Umów, Umów Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest MeldMoto. Autorskie prawa majątkowe do powyższych, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, należą w całości do MeldMoto.
 3. Z uwagi na stały rozwój Usług, stanu wiedzy technicznej MeldMoto zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Aplikacji, w szczególności w ramach Aplikacji poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron lub usunięcie istniejących, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba że zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa zobowiązują MeldMoto do zmiany Regulaminu, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie odpowiednio Klienta i/lub Warsztatu.
 4. Aplikacja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów prawa polskiego. MeldMoto jest zobowiązany do obsługi technicznej Aplikacji, w tym dokonywanych Rezerwacji, wystawianych Opinii i zamawianych Serwisów oraz do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. MeldMoto zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Aplikacji.
 5. Korzystanie z Aplikacji i jak i serwisu MeldMoto jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Klienta, a zawarcie Umowy poprzez Rejestrację nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych po stronie Klienta. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym Klient korzysta z usługi Wyceny lub zawiera Umowę Serwisu, które wiążą się z obowiązkiem odpłatności.
 6. Klient zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu i do jego bezwzględnego przestrzegania. Korzystanie z Aplikacji i założenie Konta Klienta oznacza zapoznanie się, a następnie wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez Aplikację ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Aplikacji: smartfon lub tablet z dostępem do internetu, kamerą oraz dostępem do urządzeń umożliwiających geolokalizację, system operacyjny iOS 10.0 (lub nowszy) lub Android SDK 27, 8.1. (lub nowszy).
 8. MeldMoto nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta lub Warsztatu, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy lub Umowy Serwisu oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również za pozbawienie Klienta jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Klienta.
 9. Klient zobowiązany jest do:
  • a) podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym oraz nieprowadzających w błąd,
  • b) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych (zabronionych przez przepisy prawa), np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • c) korzystania z Aplikacji w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • d) niepodejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Aplikacji niezamówionej informacji handlowej,
  • e) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Warsztatów oraz MeldMoto,
  • f) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowienia Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, MeldMoto podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez Ograniczenie Dostępu lub usunięcie Konta Klienta i uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji.
 11. Ograniczenie Dostępu do Konta Klienta następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni z uwidocznieniem na Koncie Klienta informacji co do przyczyny Ograniczenia Dostępu oraz daty odblokowania Konta Klienta. Przy 2 (słownie: drugim) Ograniczeniu Dostępu do Konta Klienta, MeldMoto ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Analogiczne prawo przysługuje MeldMoto po każdym kolejnym Ograniczeniu Dostępu do Konta, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.
 12. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Klienta. Podanie przez Klienta nieprawdziwych danych, o jakich mowa w ust. 9 lit. a może skutkować rozwiązaniem Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia przez MeldMoto, po wcześniejszym wezwaniu do podania prawdziwych lub nie wprowadzających niewprowadzających w błąd danych, widocznym w Koncie Klienta, z wyznaczeniem 7-dniowego terminu na wywiązanie się z takiego obowiązku oraz informacją, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje rozwiązanie Umowy z zachowaniem powyższego okresu wypowiedzenia.
 13. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta.
 14. Konto Klienta jest przypisane wyłącznie konkretnemu użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta Klienta na rzecz innych podmiotów, jak i zakaz udostępniania Konta Klienta (danych dostępowych do niego) innym podmiotom. Nie dotyczy to możliwości udostępnienia Historii Serwisów na rzecz innego Klienta posiadającego swoje własne Konto Klienta.
 15. Zabrania się Klientowi korzystać z Aplikacji w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Warsztatów lub MeldMoto, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować MeldMoto, Warsztat lub oferowane przez nich Usługi oraz Serwisy.

§ 3 REJESTRACJA ORAZ LOGOWANIE DO APLIKACJI

 1. Rejestracji Konta Klienta można dokonać poprzez dokonanie następujących czynności:
  • a) wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji udostępnionego w Aplikacji,
  • b) akceptację Regulaminu poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji przez Klienta w tym z usługi Historia Serwisu jak i możliwości Rezerwacji Serwisów i wyboru Warsztatu, oraz możliwości dokonania płatności za Wycenę lub Serwis Klient musi dodać Pojazd poprzez zeskanowanie kodu QR zamieszczonego w dowodzie rejestracyjnym oraz, co jest warunkiem koniecznym, dodać dane potrzebne do dokonania płatności w ramach Aplikacji.
 3. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a MeldMoto, której przedmiotem jest świadczenia Usług.
 4. Klient może uzyskać dostęp do Konta Klienta (logowanie) poprzez formularz logowania dostępny w Aplikacji. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail wskazanego podczas Rejestracji i powiązanego z nim hasła.
 5. MeldMoto zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta podanych podczas Rejestracji.

§4 REZERWACJE I SERWISY

 1. Rezerwacje mogą być dokonywane wyłącznie przez zarejestrowanych i zalogowanych Klientów.
 2. Jeden Klient może dokonywać wielu Rezerwacji u różnych Warsztatów.
 3. Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór właściwego Serwisu i Warsztatu, dnia i pory dnia (rano; po południu), w jakich Serwis ma być realizowany. Klient może dokonać wyboru spośród dostępnego w danej chwili Serwisu. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą wypełnienia dostępnego w Aplikacji kwestionariusza rezerwacji i kliknięcie przycisku „Rezerwuję” oraz jej potwierdzenia przez Warsztat z podaniem dokładnej godziny Rezerwacji.
 4. Z chwilą Rezerwacji Klient nabywa prawa do skorzystania z wybranego Serwisu w wybranych Warsztacie oraz prawo do odpłatnej usługi Wycena, w terminie i miejscu wskazanym w Rezerwacji. Przy czym Klient jest zobowiązany dostarczyć Pojazd do Warsztatu, gdzie ma być realizowany Serwis w czasie umożliwiającym realizację Rezerwacji w terminie przez niego wybranym. Niedostarczenie Pojazdu w terminie, skutkuje anulowaniem Rezerwacji i koniecznością złożenia nowej Rezerwacji, o czym Klient zostanie powiadomiony. Przed anulowaniem Rezerwacji, Klient otrzyma powiadomienie push z propozycją nowego terminu. Warsztat również może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia innej godziny lub daty Rezerwacji, na co Klient wyraża zgodę.
 5. Klient i Warsztat mają prawo odwołać Rezerwację w każdym czasie, co może nastąpić:
  • a) poprzez Konto Klienta, gdy Rezerwację odwołuje Klient,
  • b) poprzez konto Warsztatu, gdy Rezerwację odwołuje Warsztat, przy czym odwołanie takie jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub w przypadku braku towarów potrzebnych do realizacji Serwisu objętego Rezerwacją, a Warsztat każdorazowo zobligowany jest do podania alternatywnego terminu Rezerwacji. Warsztat zostanie poinformowany o odwołaniu Rezerwacji za pośrednictwem Konta Warsztatu lub poprzez adres e-mail wskazany w Koncie Warsztatu. Klient zostanie poinformowany o odwołaniu Rezerwacji za pośrednictwem Aplikacji lub adresu e-mail lub numeru telefonu podanego w Koncie Klienta.
 6. Cena wskazana w Aplikacji jako cena Serwisu w zakładce cennik jest ceną orientacyjną, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego – jest informacją handlową Warsztatu i stanowiącą zaproszenie do negocjacji, ustalona jest na bazie ustandaryzowania wyceny danego Serwisu dla różnych pojazdów. Cena może ulec zmianie na skutek Wyceny dokonanej na miejscu przez Warsztat w odniesieniu do konkretnego Pojazdu.
 7. Z chwilą dostarczenia Pojazdu do Warsztatu, Warsztat przystępuje niezwłocznie do Wyceny. Klient zostanie poinformowany w postaci powiadomienia w Aplikacji o weryfikacji Wyceny i finalnej Cenie Serwisu. Akceptacja lub odrzucenie Wyceny Serwisu odbywa się poprzez wybór stosownej opcji w Aplikacji. W przypadku podania przez Klienta numeru telefonu, Warsztat ma prawo skontaktować się z Klientem w celu poproszenia go o akceptację lub odrzucenie Wyceny w Aplikacji. W przypadku akceptacji Wyceny dochodzi do zawarcia Umowy Serwisu między Klientem, a Warsztatem a usługa Wyceny zostanie wliczona w zaakceptowaną cenę Serwisu (brak odrębnej odpłatności). W przypadku odrzucenia Wyceny i odmowy zawarcia Umowy Serwisu Klient zostanie obciążony na rzecz Warsztatu zryczałtowaną płatnością za usługę Wyceny w kwocie 50,00 (pięćdziesiąt) złotych brutto na co Klient wyraża zgodę poprzez dokonanie Rezerwacji i dostarczenie Pojazdu do wybranego Warsztatu.
 8. Stronami zawartej w sposób opisany w ust. 3-7 Umowy Serwisu są zawsze Klient i Warsztat, a MeldMoto udostępnia im jedynie Aplikację pośredniczącą i umożliwiającą im zawarcie Umowy Serwisu. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Serwisu w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci stosownej zakładki w Aplikacji i przesłania podsumowania Umowy Serwisu na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji Konta Klient.
 9. W przypadku, gdy wolą Klienta jest otrzymanie faktury od Warsztatu, Klient powinien go poinformować za pomocą opcji "Wiadomość dla Warsztatu", podając jednocześnie co najmniej właściwy NIP. Odpowiedzialność za wystawienie prawidłowej faktury zgodnie z żądaniem Klienta spoczywa wyłącznie na Warsztacie.
 10. Umowa Serwisu zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 11. Warsztaty zobowiązane są świadczyć Serwis z zachowaniem należytej staranności i dostarczać w ramach Serwisów przedmiotu, towary wolne od wad.
 12. Rezerwacje można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku z wyłączeniem przerw technicznych w działaniu Aplikacji.
 13. W celu złożenia Rezerwacji i skorzystania z Serwisu Klient powinien wykonać następujące po sobie czynności opisane w niniejszym paragrafie, z których część może być wielokrotnie powtarzana, przy czym część danych, o których mowa poniżej może być dodana automatycznie z informacji podanych przy rejestracji Konta Klienta.
 14. Po akceptacji Wyceny i potwierdzeniu Serwisu przez Klienta oraz zawarciu Umowy Serwisu, Klient zobowiązany jest do opłacenia Serwisu niezwłocznie po akceptacji Wyceny, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 15. Umowa Serwisu może zostać zawarta przez Klienta (posiadacza, a nie właściciela Pojazdu) na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązania pozostaje Klient.
 16. Po zaakceptowaniu Wyceny i potwierdzeniu Serwisu przez Klienta, a w toku wykonywania Serwisu, Warsztat może powiadomić Klienta poprzez Aplikację o możliwości wykonania Usług Dodatkowych w ramach Serwisu wraz z informacją o cenie Usług Dodatkowych. Klient może za pośrednictwem Aplikacji zaakceptować Usługi Dodatkowe w ramach Serwisu lub je odrzucić. Odrzucenie przez Klienta dodatkowych Usług Dodatkowych w ramach Serwisu nie ma wpływu na wykonanie wcześniej potwierdzonego przez Warsztat Serwisu.
 17. Akceptacja Usług Dodatkowych przez Klienta skutkuje zmianą Umowy Serwisu poprzez rozszerzenie jej zakresu. Klient otrzyma stosowne potwierdzenie na wskazany przez niego przy rejestracji adres e-mail. Jednocześnie z chwilą akceptacji Usług Dodatkowych Klient zobowiązany jest do ich opłacenia, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu. Postanowienia dot. skutków opłacenia lub nieopłacania Serwisu o których mowa w §5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do zasad opłacania Usług Dodatkowych, z zastrzeżeniem, że odstąpienie z powodu nieopłacenia dotyczyć może jedynie części Umowy Serwisu w zakresie Usług Dodatkowych.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje Płatności za Serwis na rzecz Warsztatu po akceptacji Wyceny a przed wykonaniem Serwisu lub za usługę Wyceny w przypadku jej odrzucenia, a także w przypadku zaakceptowania Usług Dodatkowych bezpośrednio na rzecz Warsztatu za pośrednictwem Aplikacji i udostępnionej platformy płatności
 2. W przypadku gdy Klient nie dochowa warunków Płatności w szczególności w zakresie kwoty lub terminu, Warsztat może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia mu o obowiązku Płatności telefonicznie lub za pośrednictwem powiadomienia w Aplikacji i w przypadku dalszego nieopłacenia Serwisu odstąpić od Umowy Serwisu w przypadku gdy Klient nie dokona płatności po dodatkowym wezwaniu do dokonania Płatności.
 3. Płatność za pomocą usługi MangoPay może nastąpić z wykorzystaniem następujących metod płatności:
  • a) szybki przelew elektroniczny z wykorzystaniem systemów elektronicznej bankowości banku Klienta,
  • b) karta płatnicza - której dane Klient może przypisać do Konta Klienta,
  • c) płatność w systemie BLIK.
 4. Usługi płatnicze umożliwiające realizację Płatności są świadczone przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.
 5. MeldMoto nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). MeldMoto przetwarza wyłącznie informacje dotyczące Płatności w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Warsztatu lub dokonania zwrotu Płatności na rzecz Klienta.
 6. Klient nie ponosi dodatkowej opłaty z tytułu kosztu realizacji Płatności.
 7. Klient akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu płatności i polityki zwrotów MangoPay dostępnej pod adresem strony internetowej: https://www.mangopay.com/terms/MANGOPAY_Terms-PL.pdf oraz https://www.mangopay.com/update-terms/

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SERWISU

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Serwisu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Skorzystanie w prawa odstąpienia określonego w zdaniu poprzedzającym skutkuje tym, że Umowę Serwisu uważa się za niezawartą. Termin do skorzystania z prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy Serwisu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć na formularzu, którego wzorzec stanowi załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie może być złożone przez Klienta w dowolnej oddającej wolę skorzystania z prawa odstąpienia treści, wzorzec stanowi jedynie sugerowaną formę złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Warsztat zobowiązany jest potwierdzić Klientowi w odpowiedzi na oświadczenie o odstąpieniu - na podany podczas składania Rezerwacji adres e-mail, fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jednocześnie informując o wartości już wykonanych prac na rzecz Klienta w ramach Serwisu celem rozliczenia się stron umowy.
 4. Klient mimo wykonania prawa o odstąpienia od Umowy Serwisu, o którym mowa w niniejszym paragrafie w sytuacji, gdy potwierdził Wycenę i zlecił Serwis, ma obowiązek zapłaty na rzecz Warsztatu kwot odpowiadających świadczeniu spełnionemu do chwili odstąpienia od Umowy Serwisu. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Serwisu Ceny.
 5. Zwrot Płatności dokonanej przez Klienta nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie wymaganym przepisami prawa. W przypadku, gdyby Płatność została już przekazana przez operatora płatności na rzecz Warsztatu, do zwrotu Płatności bezpośrednio na rzecz Klienta zobowiązany jest Warsztat.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Serwisu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku, gdy:
  • a) Warsztat wykonał w pełni Serwis za wyraźną zgodą Klienta ujawnioną poprzez zatwierdzenie Wyceny, przy której Klient został poinformowany przed rozpoczęciem Serwisu, że po dokonaniu Serwisu utraci on prawo do odstąpienia od Umowy Serwisu,
  • b) w której przedmiotem świadczenia w ramach Serwisu jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tuning Pojazdu);
  • c) w której Klient wyraźnie żądał, aby Warsztat do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Warsztat świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§7 ZASADY KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA OPINII WARSZTATOM

 1. Aplikacja umożliwia Klientom wystawianie Opinii. Wystawienie Opinii możliwe jest jedynie po rejestracji Konta Klienta oraz po akceptacji Regulaminu.

 2. Klient może wystawić Opinię jedynie na temat Warsztatu, z którego Serwisu skorzystał lub z którym zawarł Umowę Serwisu.

 3. MeldMoto zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii Klienta jak i ograniczenia mu możliwości wystawiania Opinii w przypadku, gdy:

  • a) Klient swoją wypowiedzą narusza zasady Regulaminu,
  • b) Klient wystawił Opinię omyłkowo powiązana z innym Warsztatem lub Serwisem, w przypadku, gdy jej treść nie pozostawia wątpliwości co do wystąpienia takiej omyłki,
  • c) Treść Opinii jednoznacznie nie koresponduje z wystawioną oceną punktową Warsztatu,
  • d) z treści Opinii wynika jednoznacznie, że to nie on jest jej autorem,
 4. Warsztat nie ma możliwości usuwać czy edytować Opinii zamieszczonych na jego temat w Aplikacji.

 5. MeldMoto zastrzega sobie możliwość zmiany redakcyjno-edytorskiej Opinii w niezbędnym zakresie, gdy Opinia zawiera znaki, które powodują, że treść Opinii staje się nieczytelna, nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, zawiera błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne, zawiera dane osobowe, zawiera błędy składniowe.

 6. Klient wystawiając Opinie wyraża zgodę na:

  • a) udzielenie MeldMoto niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Opinii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji znanych w chwili wystawienia Opinii w tym poprzez:
   • utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
   • zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
   • publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
   • wielokrotne publiczne wystawienie,
   • eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
   • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   • wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy MeldMoto
   • wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany powyżej bez względu na liczbę nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
  • b) oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Opinii względem MeldMoto, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Opinii bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 7. Klient może zamieścić Opinię, jeśli nie narusza ona praw osób trzecich, co ten poświadcza poprzez jej zamieszczenie.

 8. Klient lub Warsztat może zgłosić MeldMoto Opinię, jeśli zachodzi podejrzenie, że narusza ona Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 8 INFORMACJA O PRAWACH DOT. RĘKOJMI JAKIE PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOM BĘDĄCYM KONSUMENTAMI ORAZ PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Warsztaty ponoszą wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, z którymi zawarli Umowę Serwisu odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Serwisu (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zasady składania reklamacji w ramach rękojmi opisana jest w §9 Regulaminu. Proponowany wzór oświadczenia dot. zgłoszenia przez uprawnionego Klienta roszczenia w ramach rękojmi jest dostępna pod adresem: https://meldmoto.pl/formularz-reklamacyjny.pdf
 3. Stosownie do treści art. 558 § 1 Kodeksy Cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Warsztatów z tytułu rękojmi w odniesieniu do Klientów będącymi przedsiębiorcami, których nie można uznać w świetle przepisów prawa za przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 9 PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Klient ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług lub Aplikacji, w szczególności zasad funkcjonowania Aplikacji, kwestii związanych z rozliczaniem płatności Serwisu lub świadczeniem Serwisu, a także roszczenia związane z rękojmią, o której mowa w § 8 powyżej.
 2. Reklamacje dot. Usług lub Aplikacji można złożyć w formie elektronicznej pod adresem e-mail: reklamacje@meldmoto.pl lub w formie pisemnej na adres MeldMoto wskazany na wstępie Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Serwisów (w szczególności z tytułu rękojmi), należy skierować bezpośrednio do konkretnego Warsztatu (na jego adres), lub za pośrednictwem MeldMoto, który niezwłocznie przekaże reklamację Warsztatowi.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w miarę możliwości – także dokumentację zdjęciową. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji rozpatrujący zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które MeldMoto nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności dotyczące jakości Serwisy, realizacji uprawnień z rękojmi lub usług płatniczych świadczonych przez zewnętrznych dostawców), MeldMoto przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu Warsztatowi lub operatowi płatności.
 6. MeldMoto rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Warsztat ma obowiązek rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni pod rygorem uznania jej za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Klienta. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie jak reklamacja, chyba że z treści reklamacji wynika, że Klient wyraził wolę otrzymania jej w innej formie.

§ 10 UMOWA Z MELDMOTO, CZAS TRWANIA, ZASADY JEJ ROZWIĄZANIA ORAZ OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO KONTA KLIENTA

 1. Umowa z MeldMoto zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą rejestracji Konta Klienta.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wybranie i potwierdzenie w Aplikacji opcji „Usuń Konto” w Koncie Klienta lub poprzez pocztę elektroniczną (wysłanie wiadomości o stosownej treści wyrażającej chęć rozwiązania Umowy z adresu e-mail przypisanego do Konta Klienta na adres mailowy MeldMoto: rezygnacja@meldmoto.pl
 4. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana przez MeldMoto:
  • a) w każdy przypadku - z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w którym złożone zostało oświadczenie MeldMoto o wypowiedzeniu.
  • b) z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w sytuacjach określonych w Regulaminie.
 5. Rozwiązanie Umowy wywołuje skutek w postaci usunięcia Konta Użytkownika. Przy czym dane znajdujące się na Koncie Klienta, a odnoszące się do jego Rezerwacji, wykonanych Serwisów i Opinii dotyczących danego Warsztatu zostaną zapisane na Koncie Warsztatu. Pozostałe dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

§ 11 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. MeldMoto na skutek zawarcia Umowy udostępnia Klientom jedynie instrument pozwalający na dokonywanie Rezerwacji, korzystanie z oferty Serwisów poszczególnych Warsztatów, korzystanie z usługi Wyceny, zawieranie Umowy Serwisu i wystawianie Opinii na temat Warsztatu. MeldMoto nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert, jakość, wadliwość lub przydatność Serwisu sposób świadczenia usług w ramach Serwisów oferowanych przez poszczególne Warsztaty.
 2. MeldMoto nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczenia usług płatniczych przez dostawców, o których mowa w Regulaminie.
 3. Warsztat świadczy usługi Serwisu na rzecz Klienta w swoim imieniu i na własny rachunek, ponosząc pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zawartej z Klientem za pośrednictwem Aplikacji Umowy Serwisu.
 4. MeldMoto dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja była dostępna w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od MeldMoto zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji.
 5. MeldMoto zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji.
 6. MeldMoto wykonuje kopie zapasowe danych codziennie, które są z kolei przechowywane przez okres 5 lat od ich utrwalenia.

§ 12 POZASĄDOWE ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W przypadku zaistnienia sporu, MeldMoto i Klient oraz Warsztat będą dążyli w pierwszej kolejności do rozwiązania go polubownie, w tym przy wykorzystaniu unijnej platformy ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

 2. Klienci będący Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mają możliwość skorzystania także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY REGULAMINU

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umowy i Umów Serwisu jest prawo polskie.
 2. MeldMoto zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w każdym czasie na zasadach opisanych poniżej.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z następujących przyczyn:
  • a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce mających wpływ na treść Regulaminu,
  • b) zmian technicznych w ramach Aplikacji lub jej funkcjonalności,
  • c) zmian zakresu świadczonych przez MeldMoto Usług,
  • d) zmian redakcyjnych lub językowych,
  • e) zmian organizacyjnych,
  • f) ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności,
 4. O dokonanych zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązanej z Kontem Klienta, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie, chyba że co innego będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. MeldMoto może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji lub jej użytkowników - Klientów lub Warsztatów.
 5. Klient ma prawo żądać (w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianie Regulaminu) rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Klienta poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub w formie e-mail. Stosowne oświadczenie powinno zostać przesłane na adres e-mail MeldMoto rezygnacja@meldmoto.pl, bądź za pomocą opcji usunięcia konta dostępnej w Aplikacji.

§ 14 WSPARCIE TECHNICZNE

 1. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować pod adres email: pomoc@meldmoto.pl

Regulamin dla konta „Klient”, wersja 1.0 z dn. 6.10.2021 r.